Login   |     |   Thursday, October 08, 2015
  SEARCH

LIÊN ĐOÀN HƯỚNG VIỆT, một đơn vị Hướng Đạo Việt Nam đã ra đời tại Irvine, California vào đầu năm 2005 để tiếp tay với quí phụ huynh trong việc hướng dẫn, giáo dục con em trở thành những đứa con ngoan, học trò tốt, và công dân hữu ích cho xã hội sau này.

LIÊN ĐOÀN HƯỚNG VIỆT ghi danh chính thức với hai hội Nam và Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America, BSA and Girl Scouts of the United States, GSUSA), sinh hoạt theo nguyên tắc chung của phong trào Hướng Đạo Thế Giới: “fun and educational”, kết hợp chương trình cập nhật cuả Hướng Đạo Hoa Kỳ với truyền thống đạo đức, kỷ luật cuả Hướng Đạo Việt Nam.


Contact LDHV | New Scout English

 

Our Sponsors
Thông Báo Liên Đoàn
Oct4 4 days ago by Duc Nguyen
Aug30 8/30/2015 10:14:00 AM by Web Admin
LDHV NGANH AU NGANH THIEU NGANH THANH VIỆT NGỮ

LD News
Calendar
Music
New Scout FAQ
Contact

Bay Lac Long:
LL News
LL Gallery

Bay Phu Dong:
PD News
PD Gallery

Bay Au Co:
AC News
AC Gallery

Thieu Tay Son:
TS News
TS Gallery

Thieu Dong Da:
DD News
DD Gallery

Thieu Chau Phong:
CP News
CP Gallery

Thieu Me Linh:
ML News
ML Gallery

Thanh Lac Viet:
LV News
LV Gallery

Thanh Bach Viet:
BV News
BV Gallery

Noi Quy
Bai Hoc