Login   |     |   Friday, October 20, 2017
  SEARCH
HỘI ĐỒNG TRƯỞNG LIÊN ĐOÀN

BAN HUYNH TRƯỞNG 2017

Liên Đoàn Trưởng: Đại Bàng Tận Tâm Nguyễn Hửu Khanh

Liên Đoàn Phó (Nội Vụ):  Sơn Ca Hay Hót Phạm Đỗ Thiên Hương (phụ trách ngành Thiếu Nữ)

Liên Đoàn Phó (Sinh Hoạt):  Hải Ly Đảm Đang Trương Trà Mi (phụ trách ngành Thanh)

Liên Đoàn Phó (Hành Chánh):  Lạc Đà Cần Mẫn Lê Hửu Quỳnh Phương (phụ trách ngành Ấu)

Liên Đoàn Phó (Chuyên Môn):  Lâm Thiên Phát (phụ trách ngành Thiếu Nam)

Ban Cố Vấn Hướng Việt

Trưởng Phạm Đình Ngà

Trưởng Nguyễn Hòa KJ 

 

Thanh Đoàn Bách Việt:

Trưởng Trương Trà Mi

Trưởng Phụ tá Phạm Khôi Nguyên (Kevin)

Trưởng  Phụ tá Nguyễn Đình Trung (Travis) 

Trưởng  Phụ tá  Nguyễn Randall

Trưởng  Phụ tá  Lâm Steven

Jr. Trưởng Phạm Marvin

Jr. Trưởng Vũ Jameson

 

Thiếu Đoàn Đống Đa:

Trưởng Hoàng Don

Trưởng  Dương Andrew

Phụ tá TrưởngTrần Anh Vũ

 

Thiếu Đoàn Tây Sơn

Trưởng Nguyễn Dennis

Trưởng Nguyễn Phương

Phụ tá Trưởng Dương Thắng

 

Thiếu Đoàn Mê Linh

Trưởng Phạm Nguyệt

Trưởng Chu Karen

**Trưởng Tôn Nữ Xuân Phương=  finance  & special projects for both Thieu Nu units

**Trưởng Trần Lệ Hà & Nguyễn Hoàng Thoa = Silver Project Advisors  for both units

 

Thiếu Đoàn Châu Phong

Trưởng Dương Katherine

Phụ tá Trưởng Nguyễn Nguyên

Phụ tá Trưởng Tôn Nữ Thi

** Trưởng Tôn Nữ Xuân Phương=  finance  & special projects for both Thieu Nu units

**Trưởng Trần Lệ Hà & Nguyễn Hoàng Thoa = Silver Project Advisors  for both units

 

Bầy Phù Đổng:

Trưởng Sữ David Đại

Trưởng  Đoàn Quân

Phụ tá Trưởng Hoàng Nam

Phụ tá Trưởng Nguyễn Khánh Hồng

Tráng  Cao Tuân

Tráng Nguyễn Quang

 

Bầy Lạc Long:

Trưởng  Nguyễn Toàn (Akela)

Tráng Nguyễn Huy

Tráng Hoàng Khôi

Tráng Nguyễn Trung

Tráng Nguyễn Tuấn Anh

Tráng Nguyễn Bảo

Tráng Phạm Châu

 

Bầy Âu Cơ

Trưởng Lê Mỹ Victoria

Phụ tá Trưởng Hoàng Mimi

Phụ tá Trưởng Bùi Sáng

Phụ tá Trưởng Nguyễn Allen

Phụ tá Trưởng Lưu Paulina

Tráng Tô Cathy

Tráng Liz Lopez