Login   |     |   Wednesday, January 23, 2019
  SEARCH
HỘI ĐỒNG TRƯỞNG LIÊN ĐOÀN

BAN HUYNH TRƯỞNG 2018

Liên Đoàn Trưởng: Đại Bàng Tận Tâm Nguyễn Hửu Khanh

Liên Đoàn Phó (Nội Vụ):  Sơn Ca Hay Hót Phạm Đỗ Thiên Hương (phụ trách ngành Thiếu Nữ)

Liên Đoàn Phó (Sinh Hoạt):  Hải Ly Đảm Đang Trương Trà Mi (phụ trách ngành Thanh)

Liên Đoàn Phó (Hành Chánh):  Lạc Đà Cần Mẫn Lê Hửu Quỳnh Phương (phụ trách ngành Ấu)

Liên Đoàn Phó (Chuyên Môn):  Lâm Thiên Phát (phụ trách ngành Thiếu Nam)

Ban Cố Vấn Hướng Việt

Trưởng Phạm Đình Ngà

Thanh Đoàn Bách Việt:

Trưởng Trương Trà Mi

Trưởng Phạm Khôi Nguyên (Kevin)

Trưởng Nguyễn Đình Trung (Travis) 

Trưởng Nguyễn Randall

Trưởng Lâm Steven

Trưởng Phạm Marvin

Trưởng Vũ Jameson

Trưởng Nguyễn Thảo-Ann

 

Thiếu Đoàn Đống Đa:

Trưởng  Dương Andrew

Trưởng Trần Anh Vũ

Trưởng Hà Dương

 

Thiếu Đoàn Tây Sơn

Trưởng Nguyễn Phương

Trưởng Phụ tá Nguyễn Toàn

Trưởng  Phụ tá Đoàn Quân

Trưởng  Phụ tá Nguyễn Quang

 

Thiếu Đoàn Mê Linh

Trưởng Phạm Nguyệt

Trưởng Chu Karen

**Trưởng Tôn Nữ Xuân Phương=  finance  & special projects for both Thieu Nu units

**Chị Vũ Triết = Silver Project Advisors  for both units

 

Thiếu Đoàn Châu Phong

Trưởng Dương Katherine

Trưởng Nguyễn Nguyên

Trưởng Tôn Nữ Thi

** Trưởng Tôn Nữ Xuân Phương=  finance  & special projects for both Thieu Nu units

** Chị Vũ Triết  = Silver Project Advisors  for both units

 

Bầy Phù Đổng:

Trưởng Sữ David Đại

Trưởng Hoàng Nam

Trưởng Nguyễn Khánh Hồng

Trưởng Phụ tá Cao Tuân

Trưởng Phụ tá Châu Phạm

Trưởng Phụ tá Hoàng Khôi

 

Bầy Lạc Long:

Trưởng  Nguyễn Trung (Akela)

Trưởng Phụ tá Nguyễn Huy

Trưởng Phụ tá Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng Phụ tá Nguyễn Bảo

 

Bầy Âu Cơ

Trưởng Lê Mỹ Victoria

Trưởng Hoàng Mimi

Trưởng Bùi Sáng

Trưởng Nguyễn Allen

Trưởng Lưu Paulina

Trưởng Phụ tá Tô Cathy

Trưởng Phụ tá Liz Lopez