Login   |     |   Wednesday, September 26, 2018
  SEARCH
Thieu Dong Da Patrols

SPL: Bryan Khoi Nguyen (Star)

   

AsPL: Dylan  MinhQuan Phan

(First Class)

ASPL: Andrew Minh Hoang

(Second Class)

Quartermaster: Benjamin Le

(Tenderfoot)

LAP

Nicolas Ton

 

Buffalo

Bò Rừng (Mạnh)

Eagle

Chim Ưng (Sáng)

Wildcat

Mèo Rừng (Dũng)

Deer

Nai Rừng (Nhanh)

Ram

Sơn Dương (Hùng)

Alan Dang (PL)

(Second Class)

Ian Huu Duy Mai (PL)

(First Class)

Ryan Nguyen (PL)

(First Class)

Kevin Nguyen (PL)

(First Class)

Khoi-Viet Ethan Luu (PL)

(Second Class)

Andrew Hong

(Tenderfoot)

Cody Duong

(Tenderfoot)

Ethan Bui

(Tenderfoot)

Benjamin Nguyen

(Tenderfoot)

Ethan Tran Chen

(Tenderfoot)

Joshua Nguyen

(Tenderfoot)

Aidan Luu

(Tenderfoot)

Alex Tam Nguyen

(Scout)

 

Dustin HoangKim Tran

(Tenderfoot)

Andy Le

(Tenderfoot)

Anthony Tran

(Scout) 

Collin Hoan Nguyen (APL)

(Tenderfoot)

Nathan Vinh-Khiem Su

(Tenderfoot)

Andrew Trieu-Hien Doan 

(Tenderfoot)

Andy Pham

(Tenderfoot)

Minh Hoang Trinh (APL)

(Tenderfoot)

 

Darren Phan (APL)

(Tenderfoot)

Aaron Nguyen (APL)

(Tenderfoot)

Aidan Nguyen (APL)

(Tenderfoot)