Login   |     |   Wednesday, January 23, 2019
  SEARCH
Thieu Dong Da Patrols

 

Bryan Khoi Nguyen
SPL
(Star)

Dylan  MinhQuan Phan
ASPL
(First Class)

Andrew Minh Hoang
ASPL
(Second Class)

Benjamin Le
Quartermaster
(Tenderfoot)

Nicolas Ton
LAP

 

Buffalo
Bò Rừng (Mạnh)

Eagle
Chim Ưng (Sáng)

Wildcat
Mèo Rừng (Dũng)

Deer
Nai Rừng (Nhanh)

Ram
Sơn Dương (Hùng)

Alan Dang
(PL)
(Second Class)

Ian Huu Duy Mai
(PL)
(First Class)

Ryan Nguyen
(PL)
(First Class)

Kevin Nguyen
(PL)
(First Class)

Khoi-Viet Ethan Luu
(PL)
(Second Class)

Andrew Hong
(Tenderfoot)

Cody Duong
(Tenderfoot)

Ethan Bui
(Tenderfoot)

Benjamin Nguyen
(Tenderfoot)

Ethan Tran Chen
(Tenderfoot)

Anthony Tran
(Scout) 

Aidan Luu
(Tenderfoot)

Alex Tam Nguyen
(Scout)

 

Dustin HoangKim Tran
(Tenderfoot)

Andy Le
(Tenderfoot)

Minh Hoang Trinh
(APL)
(Tenderfoot)

Collin Hoan Nguyen
(APL)
(Tenderfoot)

Nathan Vinh-Khiem Su
(Tenderfoot)

Andrew Trieu-Hien Doan
(Tenderfoot)

Aidan Nguyen
(APL)
(Tenderfoot)

 

 

Darren Phan
(APL)
(Tenderfoot)

Aaron Nguyen
(APL)
(Tenderfoot)