Login   |     |   Tuesday, January 21, 2020
  SEARCH
Lúc Thú Vui Này

Lúc Thú Vui Này

Lúc thú vui này lòng còn quyến luyến anh em chúng mình.
Lúc thú vui này lòng càng những muốn anh em thấu tình.
Rời tay nhau chớ lâu nhé
Tình anh em chớ quên nhé
Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hóa ra gần
Quyến luyến nhau là tình mình đối với anh em ở Đoàn
Quyến luyến nhau là tình mình đối với anh em các Đoàn.
Rời tay nhau chớ lâu nhé
Tình anh em chớ quên nhé
Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hóa ra gần.